Pon-pt:09:00-18:00

Sob-ndz:sklep nieczynny

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności sklepu internetowego vsb-store.pl (dalej: Sklep internetowy) ma charakter informacyjny, nie jest ona źródłem obowiązków dla Kupujących w Sklepie internetowym. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest:

VSB.STORE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego nr 36 lok. 128, 30-110 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000983007, REGON: 522616547, NIP: 6772481439, tel.: +48 728 832 449, e-mail: vsb.store.pl@gmail.com – w stosunku do Umów sprzedaży dot. Produków oznaczonych jako Magazyn Polska oraz w stosunku do usług świadczonych drogą elektroniczną - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą;

Diana Butsiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: FOP BUTSIAK DIANA, Khmelnytskyi, Miru prospect, build. 72, ap. 121, Ukraina, TIN: 3509111201, reg. number 2010350000000284581, tel.: +48 728 832 449, e-mail: vsb.store.pl@gmail.com – w stosunku do Umów sprzedaży dot.  Produktów oznaczonych jako Magazyn Ukraina - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą;

Dane osobowe w Sklepie internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.

Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu internetowego Kupującego z związku z dokonywaniem zakupów jest dobrowolne, z zastrzeżeniem następujących wyjątków: 

 • zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sprzedaży oraz Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną i niniejszej Polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sprzedaży oraz Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną;
 • obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej Polityce prywatności i rozpoczynające się wielką literą (np. Sprzedawca, Kupujący, Sklep internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sprzedaży oraz Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dostępnym na stronach Sklepu internetowego.

Podstawy przetwarzania danych

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w II pkt 1 Polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Kupujących korzystających ze Sklepu internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych w Sklepie internetowym

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez danego Kupującego w Sklepie internetowym.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i czas trwania przetwarzania Zakres przetwarzanych danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww.umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres 

zamieszkania/prowadzenia

działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), historia zakupów, dane o statusie zamówienia, treść opinii o produktach, które można publikować na stronie sklepu internetowego vsb-store.pl. W wypadku Kupujących nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Kupującego.

Marketing własnych usług/produktów Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawni uzasadniony interes administratora)
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu własnych usług/produktów w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
wysyłka Newslettera Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Administrator nie może przetwarzać danych w przypadku wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: vsb.store.ua@gmail.com , telefonicznie pod numerem +48 882 622 931 lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej t.j. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości t.j. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Kupującego
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Kupujących nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Kupującego.

Odbiorcy danych w Sklepie internetowym

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Kupujących w Sklepie internetowym mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • przewoźnicy/spedytorzy/brokerzy kurierscy - w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Kupującemu;
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Kupującego;
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu internetowego,
 • dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności;
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności; dostawcy usług marketingowych – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego dostawcy świadczącemu na rzecz Administratora usługi marketingowe (m.in. prowadzenie profilu w serwisie Facebook, Instagram, prowadzenie bloga) jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania zgodnego z niniejszą Polityką prywatności;

Profilowanie w Sklepie internetowym

RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie Polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

Administrator może korzystać w Sklepie internetowym z profilowania do celów marketingu własnych usług/produktów, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie internetowym.

Profilowanie w Sklepie internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz odpowiednich przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu własnych usług/produktów - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu własnych usług/produktów, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie Polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki prywatności.

Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Sklep internetowy).

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Kupujących jako zalogowanych w Sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu internetowego;
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Administrator może korzystać w Sklepie internetowym z usług Google Analytics oraz Google Ads dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu internetowego. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Sklepu internetowego lub Polityki prywatności, prosimy o kontakt na następujące adresy: 

 1. VSB.STORE Spółka z oganiczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego nr 36 lok. 128, 30-110 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000983007, REGON: 522616547, NIP: 6772481439, tel.: +48 728 832 449, e-mail: vsb.store.pl@gmail.com – w stosunku do Umów sprzedaży dot. Produków oznaczonych jako Magazyn Polska oraz w stosunku do usług świadczonych drogą elektroniczną - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą;
 2. Diana Butsiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: FOP BUTSIAK DIANA, Khmelnytskyi, Miru prospect, build. 72, ap. 121, Ukraina, TIN: 3509111201, reg. number 2010350000000284581: vsb.store.pl@gmail.com – w stosunku do Umów sprzedaży dot.  Produktów oznaczonych jako Magazyn Ukraina - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą;

Data ostatniej modyfikacji: 28.04.2023 r.